دوشنبه ٢٢ مهر ١٣٩٨
گالری تصاویر
پیوندهای مهم

دادستانی کل مالزی

دادستانی کل مالزی:

          دادستانی کل مالزی در گذشته امور حقوقی دولت را بعهده داشت و از سال 1951 وظایف چند وزارتخانه منجمله وزارتخانه های کشور و دادگستری، امور حقوقی و دادستانی را بعهده داشته است تا اینکه از سال 1980 تاکنون عنوان دادستانی کل زیر نظر نخست وزیر می باشد. دادستانی کل مالزی از چند بخش تشکیل شده است و هر کدام یک از این بخشها وظایف محوله خود را بعهده دارند.

بخش دادستانی:

وظایف این بخش عبارتند از:

-         انجام وظیفه بعنوان مدعی العموم بر اساس بخش 376 قانون آئین دادرسی کیفری مالزی؛

-         پیگیری دادخواست ها در دادگاههای بدوی؛

-         پیگیری جلسات دادگاه، تجدید نظر، درخواست و بررسی جرائم در دادگاه عالی؛

-         کنترل و پیگیری درخواست تجدید نظر پرونده های کیفری و درخواست در دادگاه تجدید نظر و دادگاه فدرال؛

-         ارائه رهنمود و مشاوره به نهاد اجراکننده قانون در ارتباط با بازجویی و دادخواست کیفری؛

-         بررسی تحقیقات و بازجویی به عمل آمده بمنظور اتخاذ تصمیم پیرامون ضرورت یا عدم ضرورت ارائه دادخواست.

بخش امور بین الملل:

وظایف این بخش عبارتند از:

- ارائه مشاوره حقوقی به دولت و نهادهای وابسته به دولت در زمینه تمامی جنبه های قوانین بین المللی و تعهدات بین المللی مالزی در عرصه بین الملل؛

- حضور در مجامع بین المللی به نمایندگی از سوی دولت و دادستانی کل بمنظور حفظ منافع مالزی در عرصه بین الملل؛

- همسویی و تطبیق قوانین داخلی مالزی بر اساس تعهدات بین المللی این کشور به قوانین بین المللی؛

- ارائه مشاوره حقوقی به وزارتخانه ها و نهادهای دولتی درخصوص عضویت مالزی به معاهدات بین المللی؛

- کمک به تدوین و تصویب قوانین ذیربط بر اساس تعهد مالزی به معاهدات بین المللی؛

- انجام تحقیقات حقوقی در زمینه موضوعات مربوط به قوانین بین المللی.

بخش حقوقی:

وظایف دادستان فدرال از بخش حقوقی شامل موارد زیر می باشد:

-         نمایندگی از سوی دولت در تمامی اقدامات مدنی؛

-         نمایندگی از سوی دادستان کل در ارتباط با موضوعات عام المنفعه،

-         پیگیری درخواست انتصاب بعنوان صاحب دفتر اسناد رسمی بر اساس قانون دفتر اسناد رسمی سال؛

-         نمایندگی از سوی دادستان کل در ارتباط با دادخواستها بعنوان مدافع و وکیل طبق قانون مربوطه؛

-         رسیدگی به درخواست گواهی پذیرش ویژه و تجدید گواهی طبق قانون مربوطه؛

-         نمایندگی دادستان کل در پرونده های عام المنفعه، دین، مسائل اجتماعی و صندوق خیریه.

بخش مشاوره:

این بخش نیز وظایف زیر را بعهده دارد:

بخش شهری:

-         ارائه مشاوره حقوقی در زمینه تمامی بخشهای حقوقی بجز قوانین بین المللی و قوانین اسلام، بر اساس موضوع محوله از سوی دولت؛

-         کمک به تفسیر قوانین در صورت تقاضای دولت؛

-         تهیه پیش نویس یا بررسی اسناد قانونی یادداشتهای حقوقی، موافقتنامه ها و یادداشت تفاهم های امضاء شده از سوی دولت بمنظور تضمین منافع دولت؛

-         انجام تحقیق و مطالعه پیرامون موضوعات حقوقی در صورت تقاضای دولت؛

-         ارائه مشورت درخصوص موضوعاتی که دولت قصد تنظیم و تهیه پیش نویس لوایح قانونی جهت انعکاس تصمیم اصولی دولت و ارائه آن به مجلس جهت تصویب را دارد.   

-         همراهی در مذاکرات مربوط به قرارداد پروژه های دولتی بویژه پروژه های بخش خصوصی و فناوری اطلاعات (IT

-         حضور در جلسات دعوت شده از سوی نهادهای دولتی و ارائه مشاوره حقوقی در ارتباط با موضوعات مورد بحث بمنظور اطمینان از قانونی بودن تصمیمات متخذه از سوی دولت؛

-         همراهی در جلسه تبادل اطلاعات و یا آموزش موضوعات حقوقی از طریق در اختیار قرار دادن کارشناسان حقوقی به نهادهای دولتی و غیردولتی؛

-         حضور در پارلمان در صورت تقاضا از وزیر کابینه بمنظور ارائه کمکهای حقوقی.

بخش شریعت:

-         ارائه مشاوره حقوقی از منظور قوانین اسلامی در ارتباط با موضوع مورد تقاضا از سوی دولت؛

-         ارائه هرگونه نظر از منظر قانون اسلام در قبال اسناد قانونی مانند کنوانسیون، معاملات، و قوانین پیشنهادی دولت؛

-         مطالعه درخصوص قانون فدرال بمنظور تطابق اجرایی آن با قوانین اسلام و در صورت نیاز، ارائه پیشنهاد اصلاح یا تغییر در قوانین مربوطه با هدف همسویی آن با قوانین اسلام؛

-         کمک به انجام تحقیقات حقوقی مربوط به قوانین اسلام به بخش های مدنی، دادستانی، دادستان کل و همچنین دادستان شریعت در ایالات؛

-         حضور در جلسات دعوت شده از سوی نهادهای دولتی و ارائه مشاوره حقوقی از منظر قانون اسلام؛

-         همراهی در جلسه تبادل اطلاعات و آموزش پیرامون قانون اسلام از طریق در اختیار قرار دادن متخصصین حقوقی به هر دو بخش دولتی و غیردولتی؛

-         ارائه مشاوره حقوقی و انجام تحقیقات پیرامون موضوعات مربوط به بانکداری و مالی اسلامی.

بخش تدوین:

-         تدوین و اصلاح قوانین کلیدی و قوانین فرعی لایحه قانونی به زبان ملی (ملایو) و انگلیسی؛ 

-         اظهار نظر پیرامون تدوین قوانین کلیدی و قوانین فرعی؛

-         فراهم کردن پیش نویس لایحه قانونی به زبان ملی و انگلیسی بمنظور طرح در مجلس؛

-         کمک به وزارتخانه ها و دیگر نهادهای دولتی در امر طرح لایحه قانونی در مجلس؛

-         فراهم کردن نسخه نهایی قانون مربوطه جهت امضاء پادشاه؛

-         فراهم کردن متن قوانین کلیدی و قوانین فرعی بمنظور اعلام رسمی آن در روزنامه دولتی؛

-         ترجمه قراردادها، موافقتنامه های داخلی و بین المللی، اسناد و مدارک حقوقی دیگر از زبان انگلیسی به زبان ملی و بالعکس.

بخش اصلاح و تغییر قانون:

-         چاپ مجدد تمامی قوانین به زبان ملی و انگلیسی؛

-         انتشار متن قانون بررسی و تجدید نظر شده؛

-         توسعه و ترویج قانون اعمال شده در شبه جزیره (مالزی غربی) در منطقه صباح، ساراواک و مناطق فدرال؛

-         ترجمه قوانین تصویب شده قبل از سال 1967 در مالزی به زبان ملی؛

-           بازبینی و مطالعه قوانین منسوخ و از رده خارج شده؛

-         به روز کردن قوانین بمنظور همسو شدن آنها با تغییر در نیازهای جامعه.

بخش محاکمه و تجدید نظر:

دو وظیفه اصلی این بخش عبارتند از:

-         انجام محاکمه و درخواست تجدید نظر راجع به پرونده های عام المنفعه، دارای ارزش بالا، پیچیده، و حساس و تمامی موضوعات محوله از سوی رئیس بخش؛

-         ارائه مشاوره حقوقی به نهادهای مجری قانون از تمامی جوانب بمنظور آماده سازی کامل پرونده جهت محاکمه و تجدید نظر در دادگاه.

بخش تحقیقات:

وظایف این بخش عبارتند از:

-         فراهم کردن خدمات تحقیقاتی برای دادستانی کل و دولت مالزی با در نظر گرفتن قوانین داخلی و بین المللی و سیاستهای کلی دولت مالزی؛

-           فراهم کردن نظرات حقوقی در ارتباط با مشکلات قانون اساسی فدرال و قوانین اساسی ایالتها؛

-         ارائه نظر حقوقی پیرامون برگزاری انتخابات سراسری؛

-         همسو کردن و آماده کردن نظرات دادستانی کل به مرکز عفو عمومی تأسیس شده تحت لوای قانون اساسی برای مناطق فدرال و مراکز عفو ایالات تأسیس شده زیر نظر قانون اساسی ایالات؛

-         تشکیل پایگاه اطلاعاتی از مجموعه قوانین؛

-         مدیریت دانش و آگاهی حقوقی.

بخش مدیریت اداری:

-         ارائه خدمات پشتیبانی به تمامی بخشها در تمامی زمینه های مربوط به مدیریت اداری، خدمات، امور مالی، مدیریت منابع انسانی، منابع اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات؛

-         عمل نمودن بعنوان دبیرخانه در امور خدمات قضایی و حقوقی، کمیسیون های مدیریت مالی و حسابرسی، سرمایه ملی، آموزش، تحقیقات، فناوری اطلاعات، پایگاه اطلاع رسانی، منابع انسانی، کمیته انضباطی، مرکز ارتقاء درجه و دیگر کمیسونها در سطوح مختلف دادستانی؛

اداره کل ارزیابی و نظارت

سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران